Kuidas toimib korterelamu valitsemine

Kuidas toimib korterelamu valitsemine

Käesolevaga püüame selgitada suhteid valitseja ja korteriomanike vahel seonduvalt korterelamu ühiste (mõtteliste-) osade kasutamise, majandamise ja korrashoiuga.

Korteriomanikud korraldavad kaasomandi esemega seotud õigussuhteid (korteriomanike ühisus) vastavalt Korteriomandiseadusele. Korteriomanike ühisus on kaasomanike ühiste õiguste ja kohustuste kogum, mille eesmärgiks on kaasomandiosade ühise majandamise korraldamine. Viimane on võimalik läbi valitseja nimetamise. Korterelamu kõrgemaiks juhtimisorganiks on:

  • Korteriomanike üldkoosolek

Korteriomanike üldkoosoleku kutsub kokku Valitseja ja/või Juhatus.

Üldkoosolekut juhatab valitseja, kui ei otsustata teisiti.

Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla valitseja ja üks korteriomanik. Kui on moodustatud majanõukogu, kirjutab protokollile alla ka majanõukogu esimees või selle liige. Korteriomanikel on õigus protokollidega tutvuda.

Üldkoosoleku otsused on korteriomanikele kättesaadavad Haapsalu Linnamajanduse AS kontoris.

Korteriomanik võib saada taotluse korral personaalse dokumendi koopia paberformaadis. Personaalse paberformaadis dokumendi väljastamine on tasuline. Tasu määraks A4 formaadis dokumendile on 0,50 eurot/lk.

  • Kodukord

Korteriomanik peab täitma üldkoosoleku poolt kinnitatud elamu kodukorda.

Korteriomanik vastutab enda ja ka oma perekonnaliikmete, samuti oma rentnike, üürnike ja külaliste käitumise eest.

  • Majandustegevus

Majandustegevuse aluseks on üldkoosoleku poolt kinnitatud majandustegevuse kava.

Valitseja esitab kord aastas korteriomanikele pärast aruandeperioodi lõppemist aruande, milles kajastatakse muu hulgas majanduskava täitmist ja kaasomandiga seotud varalisi õigusi ja kohustusi.

Valitseja peab arvet laekunud maksude ja sihtotstarbeliste maksete laekumise ja kasutamise üle.

  • Kulude kandmine

Korteriomanik tasub kaasomandil lasuvad maksud, kannab avalik-õiguslikud reaalkoormatised ja kaasomandi majandamise kulutused ning saab kaasomandi majandamisest vilja võrdeliselt talle kuuluva kaasomandiosa suurusega.

Korteriomanik peab iga kuu kahekümne kaheksandaks kuupäevaks esitama korteris olevate mõõdikute näidud Valitseja postkasti või kodulehekülje (www.hlmaja.ee) kaudu.

Elamu majandamiskulude tasumine toimub igakuuliselt Valitseja poolt korteriomanikele väljastatud makseteatise alusel.

  • Elamu hooldus- ja remonditööde korraldamine

Elamu mõtteliste osade ühise majandamise korraldab Valitseja lähtuvalt üldkoosoleku otsustest. Kohustuste ja vastutuse jaotus korteriomanike ja Valitseja vahel on määratud elamu kodukorra lisas.

Mõtteliste osade hoolduse korraldab Valitseja omanike üldkoosolekul kinnitatud majanduskava alusel

Lisaks plaanilistele hooldustöödele teostatakse avariitöid (plaanivälised hooldustööd) ja elamu osade remonti.

Remonditööde finantseerimine toimub remonditööde teostamiseks moodustatud sihtotstarbelise remondifondi kaudu, remondikapitali laekumise ja kasutamise üle peab Valitseja eraldi arvet.

  • Veel teadmiseks korteriomanikule

Kui Sul on probleem või mure siis teata meile tööpäeva sees infotelefonile 47 24 050 või e-mailile: info@hlmaja.ee
Sinu mure registreeritakse ja püüame leida lahenduse vastavalt üldkoosoleku poolt meile antud volitustele ning võimalustele.

Kui Sul on avariiolukord helista avariitelefonile 5 240 300 (24 h).