Võlgade sissenõudmise kord

Võlgade sissenõudmise kord

Korteriomanike maksevõlgade sissenõudmine toimub alljärgnevalt:

 1. Korteriühistu on andnud üldkoosolekuga volitused valitsejale kohtuväliselt ja kohtulikult sisse nõudma korteriomanike huvides tasumisele või muul viisil hüvitamisele kuuluvaid nõudeid.
 2. Kui makseteatisel märgitud summa ei ole korteriomaniku poolt jooksva kuu 25-ndaks kuupäevaks täies ulatuses tasutud, väljastab valitseja võlgnikule maksevõla esimese meeldetuletuse.
  • Maksevõla tasumiseks antakse aega järgmise kuu 25-da kuupäevani. Maksevõla esimese meeldetuletuse eest esitatakse võlgnikule arve vastavalt valitseja hinnakirjale;
 3. Maksevõla mittelikvideerimisel esimeses meeldetuletuses märgitud tähtajaks väljastab valitseja võlgnikule maksevõla teise meeldetuletuse hiljemalt 18 päeva möödumisel esimeses meeldetuletuses esitatud võla likvideerimise tähtajast.
  • Maksevõla tasumiseks antakse aega jooksva kuu 25-nda kuupäevani. Maksevõla teise meeldetuletuse eest esitatakse võlgnikule arve vastavalt valitseja hinnakirjale;
 4. Maksevõla mittetasumisel tähtajaks on valitsejal õigus pöörduda Pärnu Maakohtu maksekäsu osakonna poole kiirmenetluse algamiseks, esitada hagiavaldus kohtule või nõuda võlg sisse muul moel.
  • Võlgade sissenõudmisega seotud kulud vastavalt valitseja hinnakirjale tasub korteriomanik.
 5. Valitsejal on õigus sõlmida võlgnikuga sisse nõutavaks muutunud majandamiskulude, võla sissenõudmise kulude ja viiviste tasumiseks kokkulepet.
  • Valitsejal on õigus võlgnikuga sõlmitavas kokkuleppes majandamiskulude ja võla sissenõudmise kulusid ajatada ning sisse nõutavaks muutunud viiviseid ajatada, vähendada või viiviste nõudest loobuda, kui see võimaldab majandamiskulude võla kiiremat tasumist.
  • Kokkuleppe sõlmimise kulude eest esitatakse võlgnikule arve vastavalt valitseja hinnakirjale.
 6. Kui võlgnik on maksetega viivituses ja on tekkinud viiviste nõue, siis kustutatakse laekunud maksest nõudeid järjekorras: kulutused, viivised, majandamiskulu.
 7. Kui korteriomanikul on tekkinud võlg mitme kuu eest, mitme arve järgi, siis kustutatakse kõigist temalt laekuvatest või tema eest makstavatest vahenditest nõudeid nende tekkimise ajalises järjekorras alates vanemast.
 8. Kui mingi osa nõuetest on juba kohtumenetluses, siis kustutatakse võlgnikult laekuvatest vahenditest esmajärjekorras peale kohtumenetluse alustamist tekkinud nõudeid, mis ei ole kohtule esitatud nõudest hõlmatud ning alles neist üle jäävas osas nõudeid, mis on kohtu menetluses.
 9. Meeldetuletuste saatmise, kokkulepete sõlmimise ning kohtukulude summad makstakse tasutakse vastavalt esitatud arvetele.

NB! Juhul, kui Teil tekivad probleemid maksete tasumisel, on rangelt soovitav enne võlgnevuse tekkimist pöörduda Haapsalu Linnamajanduse AS-i poole lahenduse leidmiseks. Võlgnevuse olemasolul on lahenduste leidmine juba märgatavalt keerulisem ja võimalused piiratumad.

NB! Iga kortermaja puhul võib võlgade sissenõudmise korral olla erisusi, vastavalt üldkoosolekule kinnitatud otsustele!