Hooldusteenus

Haapsalu Linnamajanduse AS osutab kinnisvara hooldusteenust. Hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hooldusaktis, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu, kulutuste arvestuse ning analüüsi võimaluse.

Kinnisvara hooldusteenuse alla kuuluvad alljärgnevad teenused:

  • katuste tehnohooldus – kontrollitakse vähemalt 3 – aastase intervalliga katuse kandetarindite seisundit ning vähemalt 1 kord aastas katusekatete veepidavust
  • fassaadide tehnohooldus – vähemalt 2 korda aastas kontrollitakse fassaadide olukorda, s.h. fassaadil olevate detailide kinnitust, lahtised elemendid kas kinnitatakse või eemaldatakse
  • akende tehnohooldus (üldkasutatavates ruumides)-vähemalt 1 kord kuus kontrollitakse aknaraamide ja klaaside korrasolekut, suluseid ning akende avatust, akende tihendite seisundit, vajadusel korrastatakse
  • välisuste tehnohooldus-vähemalt 1 kord kuus kontrollitakse uste, lukkude, linkide, hingede, sulgurite, kood- ja fonolukkude korrasolekut ning klaaside ja tihendite seisukorda, vajadusel korrastatakse ja määritakse; puudused ustel kõrvaldatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul
  • küttesüsteemi tehnohooldus koos soojussõlme hooldusega-sisaldab kõiki tegevusi küttesüsteemi ettevalmistamiseks ning valmisolekut kütteperioodiks koos valmisoleku katsetamisega (läbipesu ja survestamine toimub eraldi tasu eest), kütteperioodil regulaarne (1 kord kuus) küttesüsteemi toimimise jälgimine ning selle parameetrite hoidmine eluruumides temperatuuril vähemalt +19 °C , soojussõlme hooldus
  • veevarustuse tehnohooldus-tagatud on pidev veevarustus, tagatud on sulgur-, reguleerimis- ja mõõteseadmete korrasolek,vähemalt 1 kord kuus ja pärast veekatkestust teostatakse kogu süsteemi kontroll
  • kanalisatsioonisüsteemi tehnohooldus-kontrollitakse 1 kord kuus olme- ja sademevee kanalisatsiooni torustike läbilaskevõimet, kontrollitakse muhvide tihedust
  • elektrisüsteemi ja valgustite tehnohooldus ning käidukorraldus-kontrollitakse 1 kord aastas pea- ja jaotuskilpide ning voolumõõtjate seisundit ja valgustite, armatuuride, pesade, valgusallikate, lülitite kaablite, harutooside ning pistikupesade korrasolekut, pingutatakse juhtmeklemme, puhastatakse tolmust kilbid, kontrollitakse 1 kord kuus avarii-elektrisüsteemi ning vastava lülitusautomaatika töökorras olekut, testitakse ja kontrollitakse elektrisüsteeme